PANGRÁC, P. Návrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku pro lis LZK2500. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor součásti, charakteristiku a obecnou problematiku výroby ozubených kol, včetně jejich kontroly a nezbytného tepelného zpracování. Praktická část práce se zabývá analýzou stávajícího stavu obrábění ozubení pastorku a navrhuje inovativní řešení v podobě zefektivnění procesu obrábění přesunutím výroby (z konvenčních ozubárenských strojů) na moderní CNC obráběcí centrum REIDEN BFR23. Součástí práce je popis jednotlivých výrobních pracovišť včetně použitého nástrojového vybavení, které zahrnuje u procesu zefektivnění inovaci v podobě změny většiny řezných nástrojů, potřebných řezných podmínek a podpory CAD/CAM systémů pro návrh obráběcích strategií a vytvoření CNC výrobního programu. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby z pohledu přípravných i strojních časů a celkových nákladů na provoz strojů. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve firmě Šmeral Brno a.s. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Autor navrhl změny výrobní technologie pastorku s dvojím ozubením. Stávající stroje byly nahrazeny výrobou na modernějším 5-ti osém centru, Výsledný postup vedl k výraznému snížení pořebného času a tím i k teoretickému významnému snížaní ceny. K práci mám následující připomínky: Převzaté náčrty by bylo vhodnější překreslit. V teoretické části by bylo vhodné věnovat se přímo technologii použité při výrobě, například původnímu frézování odvalem. Práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92634