JANTAČ, M. Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění procesu výroby válcové součásti hydraulického systému, která funguje v sestavě s dalšími součástmi jako hydraulický dvoucestný ventil. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor aplikovaných technologií ve výrobním procesu (operace řezání, soustružení, zapichování, upichování, vrtání, gravírování, rovinné broušení, broušení do kulata a chemicko-tepelné zpracování – cementační kalení). Praktická část práce se zabývá analýzou stávajícího stavu obrábění válcové součásti hydraulického systému a navrhuje inovativní řešení v podobě zefektivnění procesu obrábění (částečná úprava výroby), které spočívá v zavedení operace soustružení za tvrda. Hlavním důvodem této dílčí úpravy při výrobě součásti je nahrazení obecně nákladné technologie broušení při zachování minimálně stejné integrity povrchu. Návrh zavedení operace soustružení za tvrda bude využitelný i při výrobě dalších součástí, které má firma ve svém portfoliu. Součástí práce je popis jednotlivých výrobních pracovišť včetně použitého nástrojového vybavení, které zahrnuje u procesu zefektivnění inovaci v podobě změny výrobního postupu, návrhu řezných nástrojů a řezných podmínek potřebných pro soustružení válcové součásti hydraulického systému. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby z pohledu časů potřebných pro výrobu a celkových výrobních nákladů. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve firmě S&K TOOLS spol. s r.o. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chladil, Josef

Práce splňuje všechny body zadání. Má velmi dobrou úroveň zpracování po teoretické i formální stránce. Doporučuji k obhájení,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92644