MARTINKOVÁ, P. Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Reichstädter, Marek

Bakalářská práce Patrície Martinkové se zabývá vlivem kultivačních podmínek na produkci mikrobiálních lipolytických enzymů. Teoretická část práce pojednává o charakteristice mechanismu působení lipolytických enzymů, jejich zdrojích a produkci za různých podmínek. Rovněž je zmíněno průmyslové využití takových enzymů. Experimentální část se zabývá je testováním kultivace vybraných mikroorganismů produkujících lipolytické enzymy při různém složení kultivačního média a stanovením aktivity takto vyprodukovaných extracelulárních a na buňky vázaných enzymů. Výsledky jsou přehledně zpracovány do grafů, které jsou vhodně okomentovány a stanovené aktivity jsou porovnány mezi sebou. V teoretické části se práce opírá o 41 citovaných zdrojů, avšak občas z původního zdroje chybí klíčová vysvětlující informace nebo jsou použity neobratné či nepřesné slovní obraty (např. "U baktérie Baccillus sp. bola pozorovaná produkcia..."). Rovněž by bylo vhodné dodržet pořadí číslování citací v textu (např. citace [26] na třetí straně textu). Celkovou úroveň snižují některé překlepy a relativně časté typografické nedostatky - chybějící nebo přebývající mezery, dělení názvů chemických sloučenin na dva řádky, osamocené předložky na koncích řádků nebo osamocené jednotky. Taktéž by bylo vhodné sjednotit psaní výrazů s prefixy (např. laktamáza vs. -galaktozidáza), jednotek a matematických vzorců. Dále by se ve VŠKP nejspíše neměly objevovat výrazy typu "Všeobecne je dokázané..." nebo "Mnohé štúdie ukázali..." bez patřičného dostatečného ocitování zmíněných mnohých studií, podkládající takové tvrzení. Obrazová příloha testování lipolytické aktivity by mohla obsahovat alespoň jednu fotografii testu s negativním výsledkem pro rozlišení zabarvení vlivem vlastního zabarvení použitých reagentů a zabarvení vlivem proběhnuté reakce. I přes výše uvedené připomínky splnila bakalářská práce všechny cíle a požadavky a uvedené připomínky výrazně nesnižují její kvalitu. Práci hodnotím stupněm výborně (A) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace B
Závěry práce a jejich formulace A
Logické členění práce A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 90590