ZÁLEŠÁKOVÁ, R. Polymery na bázi epoxidizovaných olejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Radek

Studentka pracovala svědomitě, přes drobné chybky z nepozornosti i efektivně a se zájmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tocháček, Jiří

Předložená práce se zabývá studiem vlastností polymerů připravených z epoxidovaných rostlinných olejů. Z jedné základní suroviny - epoxidovaného sójového oleje (ESO) - bylo laboratorně připraveno několik materiálů, u nichž byly sledovány termické a mechanické vlastností. Použity byly metody TGA, DMA a klasické mechanické zkoušky na tah, ohyb a pevnost v rázu. Připomínky oponenta jsou následující: 1) Identifikace materiálů (3.1) - materiály nejsou dostatečně identifikovány. Nejdůležitější základní surovina ESO Drapex 39 nemá uveden jediný parametr, který by tuto poměrně složitou surovinu specifikoval, není doložen ani materiálový list. Pokud např. informace o EEW není k dispozici, měl by tento parametr být stanoven hned na začátku. Na druhé straně oponent cení praktický způsob, jakým byl tento nedostatek kompenzován (několik hladin vytvrzovacího systému a sledování optima vlastností). Znalost EEW výchozího ESO by pomohla v kritickém hodnocení výsledků. Stejně tak komerční vytvrzovací činidla LG115, VE95 a SG2 nejsou v odd 3.1 specifikovány vůbec. Info o jejich složení nalézáme v textu až na další straně. Všechny tyto informace musí být pohromadě na jediném místě v soupisu materiálu. 2) U výsledků mechanických vlastností jsou ve všech grafech uváděny směrodatné odchylky, není však nikde uvedeno, z kolika měření byly tyto počítány. Další připomínky jsou formálního charakteru: 1) Epoxidizovaný olej je anglikanismus. Správný český odborný výraz je epoxidovaný (!) 2) Obr. 5 - jednotka času by měla být u popisku osy, ne mezi čísly na ose. 3) Str.19 - .... uchopovací? část, za kterou se tahové těleso fixuje do čelistí je upínací (!) 4) Str. 33-34 literatura - křestní jména autorů se nevypisují. Uvádí se nejprve příjmení, pak inicála(inicíály) křestního jména (jmen). Stejně tak u všech ostatních následujících autorů. Není možno psát každého autora jinak. Hodnocená práce svým rozsahem práci bakalářské odpovídá. Práce je obsahově i jazykově zpracována dobře, celkově k jejímu provedení a zpracování oponent jiných než výše uvedených připomínek nemá. Práci doporučuje k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Využití literatury a její citace A
Logické členění práce A
Splnění požadavků zadání B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91096