POSPÍŠILOVÁ, M. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• Koncept řešeného území vychází ze snahy doplnit strukturu obce kompaktní bytovou zástavbou i na ostrově a propojit tak studentské aktivity s občanským životem a z předpokladu, že místo je obklopeno dostatkem přírodní zeleně, takže není nezbytné vytvářet na ostrově další zelenou oázu. • Objekt školy architektury (přádelna) je dispozičně organizován kolem velkorysé, shora osvětlené dvorany, do které je asymetricky vsazeno jednoramenné schodiště. Prostory pro výuku několika různých typů i pracovny se přimykají k průčelí. Od komunikačních a společně využívaných ploch jsou odděleny prosklenými příčkami a tím je zajištěno prostorové vnímání stávající betonové struktury. • Dispoziční řešení nových i rekonstruovaných domů dokresluje názor na způsob využití území a prokazuje dobrou znalost potřeb jednotlivých funkcí do nich vkládaných. • Navržené prostředky tepelně energetické sanace jsou danému stavu přiměřené • Úroveň grafické prezentace je na celkově dobré úrovni oživená prostorovými obrazy. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete způsob dopravního obsloužení objektů na ostrově.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala samostatně, s citlivým zájmem o řešení problémů a plnou zodpovědností
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Ambiciozní řešení přijatelné s výhradou. Urbanistická koncepce je založena na názoru, že ostrov může být, tak jako v minulosti, zastavěn. V tomto pojetí není zelenou cezurou rozdělující okolní zástavbu, vymezenou řekou a náhonem, ale jejím pojítkem. Zvolenou koncepci považuji za problematickou. Ostrov ztrácí svůj charakter, dominantní objekt přádelny svoje postavení. Prostor před vstupem do fakulty uzavřený ze všech stran svůj kontakt s okolím a tím i svoji charakteristickou specifičnost. Zaplnění ostrova přirozeně předpokládá, že celá jeho plocha bude přístupná pro automobilový provoz. Pozitivním prvkem je nová lávka přes řeku umožňující pěší komunikaci přes ostrov dále do přilehlé obce. Provozní řešení objektu fakulty je celkem přehledné. Uvolnění středu dispozice atriem spojujícím všechna patra je výrazným prvkem, jehož účinnost je ovšem oslabena nutností zachovat v tomto prostoru probíhající strukturu sloupů a průvlaků. Jednotlivé výukové a pomocné prostory jsou logicky soustředěny po obvodu budovy. Pravděpodobně vyvolají potřebu umělého přisvětlení středu. Budova je přístupná dvěma vstupy s různými výškami. Tento problém je vyřešen jednoduše bez zvláštních komplikací. Celkově práce dokumentuje osobitý přístup, po formální stránce je zpracována kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 38586