PROKEŠ, T. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mouralová, Kateřina

Student pracoval po celou dobu samostatně v úzké spolupráci s firmou Kovoobrábění Sobotka, a diplomovou práci měl zcela hotovou již minulé léto. Diplomová práce je vyhotovena na velmi dobré odborné úrovni, čímž student prokázal znalost problematiky a její reálné využití v praxi. Grafická úroveň práce je dobrá bez výraznějších pravopisných chyb. Práce s literaturou a citacemi by mohla být lepší a rozšířena o více zahraničních zdrojů. Studenta hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zahradníček, Radim

V rámci diplomové práce byla řešena problematika výroby přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001. Jednotlivé cíle předložené práce byly splněny v požadovaném rozsahu a odborném zpracovaní. Je vidět, že student se velmi dobře orientuje v problematice zavádění norem do malých průmyslových podniků. Grafická a stylistická úroveň této práce je zdařilá pouze některé grafy z programu Minitab bylo třeba přeložit do českého jazyka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91751