HRADŇANSKÝ, V. Multimódový VKV rozhlasový přijímač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem diplomové práce byl komplexní návrh rozhlasového přijímače pro VKV s možností příjmu FM signálů a signálů DAB včetně implementace obslužného firmwaru. Student se zadanému tématu věnoval intenzivně, pravidelně konzultoval a předkládal dílčí řešení. Diplomant zadání beze zbytku splnil. Jako jádro systému navrhl použití obvodu Si4689, který kromě výše uvedeného umožňuje i příjem AM signálů v pásmu středních vln. Systém přijímače doplnil o řadu aplikačně zajímavých subsystémů jako ethernetové rozhraní, dotykový TFT displej, audiodekodér pro moderní komprimační formáty, digitální ekvalizér, PoE měnič či webové rozhraní. Pro jednotlivé části navrhl desky plošných spojů (celkem čtyři včetně externího nabíječe), osadil je a oživil, sestavil plně funkční firmware. Velmi elegantně vyřešil i mechanickou konstrukci instalací do skříně původně určené pro levný přijímač. Na závěr provedl komplexní testování a měření parametrů. Celý systém včetně doplňku je plně funkční a reprezentuje zařízení s vysokou užitnou hodnotou. Vlastní textová část práce je velmi přehledná a dobře uspořádaná, věnuje se teoretickému rozboru následovanému vlastním návrhem, popisu firmware a technické výrobní dokumentaci. V práci se nevyskytuje chyby ani překlepy, velmi vysoká kje i kvalita obrázků. Poměrně rozsáhlá a náročná práce plně prověřila schopnosti diplomanta řešit hardverářské i programátorské projkety v praxi.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Ing. Vladimír Hubík, Ph.D,

Předložená diplomová práce Bc. Vladimíra Hradňanského se zabývá návrhem a realizací multimódového VKV rozhlasového přijímače. Velmi oceňuji komplexnost a přístup k řešení celého problému. Student při řešení postupuje systematicky a v průběhu práce zdůvodňuje, proč volil takové řešení, jaké předkládá. Oceňuji rovněž i široký záběr studenta, se kterým se musel při řešení práce potýkat – návrh schémat, návrh desek plošných spojů, implementace komunikačních knihoven a RTOS, realizace mechanické zástavby, studium katalogových listů specializovaných součástek, atd. Co lze práci vytknout je neúplné splnění posledního bodu zadání a to komplexní měření parametrů realizovaného přijímače. Student v závěru uvádí měření především na komunikační a digitálních částech přijímače. Nepochybně mezi důležité parametry přijímacího zařízení patří jeho vstupní citlivost, selektivita, apod., které uvádí pouze v úvodních teoretických částech práce. Z uvedeného důvodu snižuji celkové bodové hodnocení. Doporučuji diplomovou práci Bc. Vladimíra Hradňanského k obhajobě a po zodpovězení přiložených otázek navrhuji udělit celkový počet bodů 90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 93431