REMEŠ, A. Laserový projektor titulků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dobesch, Aleš

Práce byla realizována ve spolupráci s firmou TIPA, spol. s.r.o. pod konzultačním vedením Ing. Miroslava Martikána, který taktéž vypracoval hodnocení závěrečné práce, viz přiložený PDF soubor.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Vitásek, Jan

Splnění cílů: Zadání práce definuje několik cílů, ke kterým by tato práce měl dospět. Většina těchto cílů byla splněna, ale k některým mám výhrady. Student měl realizovat synchronizaci textu s filmem. Synchronizaci se věnuje podkapitola 6.10, ale ta obsahuje pouhé dva odstavce. To je podle mého názoru málo, proto tento bod nepovažuji za splněný. Zásadní je ovšem absence testování a měření, které mělo ověřit funkčnost a parametry zařízení. Tato kapitola měla být stěžejní, ale v práci ji postrádám. Pouze v závěru jsou stručný komentář. Formální stránka: Kvalita vložených obrázků je katastrofální, obrázky jsou někdy totálně nečitelné. Obrázek 8.1 dokonce chybí úplně. Grafická stránka práce je nedostatečná. Dále práce obsahuje řadu překlepů, špatná gramatická vyjádření a nelogická spojení. Takto by nemělo vypadat grafické zpracování závěrečné práce budoucího inženýra. Obsahová stránka: V práci postrádám alespoň stručný přehled studované problematiky, jestli se již někdy řešila, popř. kam dospělo řešení. Toto bych očekával v první kapitole. Hodně netradiční je, aby už druhá kapitola popisovala návod na obsluhu, přičemž není zřejmé, k jakému zařízení se návod vztahuje. Některé podkapitoly jsou možná zbytečné, např. 4.4. Použitá literatura: Počáteční kapitoly jsou zcela bez referencí. Spousta referencí pochází z Wikipedie. Wikipedia není věrohodný zdroj vědeckých informací z důvodu možnosti vkládání libovolných údajů bez jakékoliv recenze.

Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 93450