LYSOŇ, J. Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíla, Jiří

Jakub Lysoň zpracoval problematiku měření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku. Podle vytvořeného protokolu realizoval měření těchto parametrů systémem Biopac a rtuťovým manometrem na skupině osob před a po zátěži. Vhodnou statistickou metodou, párovým t-testem, vyhodnotil vliv zátěže na tyto parametry včetně ověření normálního rozdělení naměřených dat chí-kvadrát testem. V programu Matlab vytvořil funkce pro časovou a frekvenční analýzu naměřených dat včetně detektoru QRS komplexů, automatické detekce tepové frekvence z elektrokardiogramu a analýzy variability srdeční frekvence. Funkce implementoval do intuitivního grafického rozhraní umožňujícího volit analýzy a zobrazovat výsledky. Zadání student tedy splnil beze zbytku. Grafické rozhraní je velmi zdařilé a umožňuje díky dvěma nezávislým modulům porovnávat analýzy před a po zátěži jedné osoby či stejné analýzy dvou jedinců najednou. Detektor QRS komplexu vykazuje nízkou účinnost u některých měřených osob a v určitých svodech, kdy elektrody nebyly umístěny zcela přesně, a kvalita měřeného signálu ekg byla snížena. Zlepšení bylo možno dosáhnout dokonalejším algoritmem určujícím hodnotu prahu detekce komplexů, či nejlépe umožnit volbu manuálního nastavování mezních frekvencí filtrů a hodnot prahů. V práci dále tabulky 2 a 3 na straně 19 udávají průměrné naměřené hodnoty, vhodná by zde ale byla také informace o rozptylu od průměru, průměr sám mnoho o výběru nevypovídá. Student v práci opravil pravopisné chyby a překlepy, uposlechl a dodělal či opravil většinu doporučení, jež mu byla při řádném termínu obhajoby v posudcích zdůrazněna. Již při řádném termínu práce svým obsahem splnila požadavky na bakalářskou práci a doporučení v posudcích byla pouze doplňujícího či upřesňujícího charakteru. U obhajoby se ale ukázalo, že student má značné potíže svou odvedenou práci prezentovat a reagovat v diskusi. To bylo také hlavním důvodem neúspěchu při řádném termínu. Před opravným termínem tedy vlastní práci student zásadně neměnil, či nepředělával, ale soustředil se na svou slabou stránku - prezentaci a verbální výstup. Vlastní práci hodnotím stejně jako v řádném termínu, stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student nastudoval, popsal a realizoval měření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku systémem Biopac. Naměřená data vhodně a podrobně statisticky zpracoval. V prostředí Matlab realizoval algoritmy pro časovou i frekvenční analýzu elektrokardiogramu včetně analýzy variability srdeční tepové frekvence a automatické detekce tepové frekvence. Pro realizované algoritmy vytvořil i vhodné grafické rozhraní, čímž zadání práce splnil bezezbytku. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Musím však vytknout zhoršenou kvalitu některých obrázků a anglické popisky u některých obrázků. Po odborné stránce je práce taktéž na dobré úrovni. Student velmi dobře statisticky zpracoval naměřená data. Hlavní problémy práce vidím v realizaci algoritmů v prostředí Matlab, kterých student sice vytvořil celou řadu, ale často velmi jednoduchého charakteru. Nastavení parametrů algoritmů není nijak zdůvodněno, ani doloženo odkazem na literaturu. Například pásmová propust použitá u detektoru QRS má velmi úzký rozsah frekvencí 12-17Hz, což není obvyklé. I přes zmíněné nedostatky jsou navržené algoritmy funkční. Vzhledem k nadprůměrnému rozsahu tak práci celkově hodnotím jako velmi dobrou.

Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 61160