MASLONKOVÁ, I. Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na zavedení technik kultivace lidských buněk a využití těchto buněk v testech cytotoxicity. V práci byla optimalizována rovněž příprava stříbrných nanočástic a kombinovaných organicko-anorganických částic s využitím různých druhů biopolymerů. Všechny částice byly testovány na cytotoxicitu pomocí MTT testu. Studentka splnila všechny stanovené cíle zadání. Zpracovala komplexní přehlednou rešerši týkající se práce s buněčnými kulturami a metod přípravy nanočástic. Během řešení experimentální části práce musela zvládnout poměrně široké spektrum metod. Nejobtížnější bylo zavedení a optimalizace technik práce s humánními buňkami, které dosud nebyly a FCH prováděny. Dalším náročným úkolem bylo nové zavedení MTT testu na stanovení cytotoxicity. Studentka přistupovala k řešení dílčích cílů aktivně a se zájmem, téma práce vychází zčásti z jejího vlastního námětu. Při řešení projevila potřebné laboratorní dovednosti i organizační schopnosti k realizaci náročných optimlizačních experimentů. Výsledkem je zajímavý soubor dat a technik, který bude sloužit jako velmi cenný základ a východisko pro navazující práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kostovová, Iveta

Bakalářská práce Ivany Maslonkové se zabývá přípravou kombinovaných organicko-anorganických částic a následným studiem jejich interakce s humánními buňkami. Experimentální část práce obsahuje široké spektrum metod od optimalizace přípravy stříbrných nanočástic a organických částic jako jsou liposomové a PHB částice až po přípravu organicko-anorganických částic a stanovení jejich vlastností. Do spektra metod použitých v experimentální části práce také spadá optimalizace kultivace humánních buněk a optimalizace metod pro stanovení cytotoxicity připravených částic. U formálního provedení práce jsou zde drobné nedostatky, jako je chybějící číslování sudých stran nebo legenda ke grafům uvedená v textu pod grafem. Je lepší uvádět legendu v grafech vygenerovanou v použitém programu pro snadnější orientaci. I přes tyto drobné nedostatky práci hodnotím kladně a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88240