MUSILOVÁ, K. Využití termotolerantních kmenů k přípravě vybraných metabolitů na hydrolyzátech odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Bakalářská práce studentky Kristíny Musilové je zaměřená na možnosti produkce kyseliny mléčné z odpadu pomerančových plodů. Deklarovaných cílů bylo dosaženo, tedy předložená práce splňuje požadavky zadání. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Počet citovaných literárních zdrojů je pro tento typ práce vyhovující. Po stránce obsahové je práce na dobré úrovni, pro vyvození závěrů byla provedena řada experimentů, které naznačují nutnost dalšího studia v této oblasti v budoucnu. V laboratoři pracovala studentka samostatně, aktivně a zcela bezproblémově. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Bakalářská práce je zaměřená na využití termotolerantních kmenů bakterie Bacillus coagulans na produkci kyseliny mléčné s využitím pomerančových slupek jako fermentačního media. Teoretická část práce je velmi pěkné zpracovaná, prakticky bez překlepů a formálních chyb. Vychází z celkem 45 literárních zdrojů, zahrnujících české i cizojazyčné knihy, časopisecké vědecké publikace a některé internetové zdroje a tvoří dobrý podklad pro následující experimenty. K této části práce mám jen několik drobných připomínek: str. 19, 33. Není vhodné používat zkratky v nadpisech kapitol, a už vůbec ne samostatně str. 22: Správně je druh Bacillus coagulans, nikoli jen coagulans. Experimentální část spočívá v provedení řady fermentačních pokusů za účelem zjištění optimálních parametrů (teplota, pH, příprava, forma a složení media) pro maximální produkci cíleného metabolitu. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, výsledky jsou správně interpretovány a stručně diskutovány. Připomínky k experimentální části práce: Není vhodné, aby kapitola měla pouze jeden až dva řádky. Tabulka 3, 4, 5, 6, 7: zbytečně vysoký počet desetinných míst. V práci chybí seznam symbolů a zkratek. Opakované číslování tabulek a grafů v přílohách je poněkud matoucí a není zvykem je takto používat. Celá práce je velmi pečlivě zpracována. Uvedené drobné nedostatky nesnižují výrazně celkový dojem z práce, lze konstatovat, že zadání bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Využití literatury a její citace A
Kvalita zpracování výsledků B
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 87379