ŠNAJDAROVÁ, K. Probiotika a prebiotika a možnosti jejich koenkapsulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem probiotických kultur rodů Lactobacillus a Bifidobacterium a možností jejich koenkapsulace se specifickými substráty, tzn. prebiotiky. Jako prebiotika byly použity inulin, psyllium, jablečná vláknina a konopná vláknina v hydrolyzované i kompletní formě. Studentka splnila všechny cíle zadání. Zpracovala přehlednou rešerši týkající se probitok, prebiotik a možností jejich koenkapsulace. Během řešení experimentální části práce musela zvládnout poměrně široké spektrum metod od kultivačních technik přes mikroskopii, průtokovou cytometrii a enkapsulační techniky až po instrumentální metody, jako je spektrofotometrie, TLC a HPLC. Součástí práce bylo i studium stability enkapsulovaných probiotik v modelových fyziologických podmínkách. Studentka přistupovala k řešení dílčích cílů aktivně a se zájmem, projevila potřebené organizační schopnosti k realizaci mimořádně rozsáhlých kultivačních experimentů a rovněž značné laboratorní dovednosti. Výsledky práce budou součástí prezentace na mezinárodní konferenci Nanocon 2016. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bokrová, Jitka

Bakalářská práce Karolíny Šnajdarové je zaměřena na testování možností koenkapsulace probiotických kultur s jejich specifickými substráty a následné sledování viability enkapsulovaných bakterií ve vybraných modelových prostředích. Teoretická část práce pojednávající o technice přípravy částic a vztahu mezi probiotiky a prebiotiky je ucelená a přehledná. Během rozsáhlé a náročné experimentální práce se studentka věnovala optimalizaci kultivace probiotických kmenů na jednotlivých substrátech, optimalizaci metod pro charakterizaci prebiotik a následně přípravě částic s enkapsulovanou aktivní složkou a sledování jejich stability. Výsledky práce jsou logicky uspořádané, řádně okomentované a doplněné množstvím grafů. Pouze v kapitole 5.7 bych ocenila souhrnnou tabulku s údaji o koncentraci buněk, přídavku prebiotik a velikosti připravených částic při první, druhé resp. třetí enkapsulaci. Rovněž mám výhrady k formální stránce práce, v textu se vyskytuje mnoho gramatických chyb a překlepů. Uvedené připomínky však nesnižují vysokou úroveň předložené bakalářské práce. Cíle vytyčené v zadání byly splněny, práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88242