VÁGNER, D. Externí financování výstavby výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem práce je na základě analýzy výchozích podmínek vybrané společnosti a analýzy možností externího financování doporučit vhodnou variantu pro financování projektu výstavby nové výrobní a administrativní budovy. Jedná se o konkrétní reálný projekt a autor postupoval podle požadavků společnosti LAZAM CZ, s. r. o. V teoretické části se autor věnuje možná až zbytečně detailně i úplným základů, např. bankovní systém apod. Využíval především domácích zdrojů, cizojazyčných je v práci citováno velmi málo. V praktické (analytické) části měl poněkud usnadněnou pozici, protože potřebné informace čerpal přímo od společností LAZAM CZ, a to jak údaje o potřebných výdajích firmy na zamýšlenou investici, tak i očekávané tržby apod. Z těchto odhadů pak autor sestavil předpokládané zjednodušené výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a Cash flow, podle kterých by měla společnost s novou budovou dosahovat lepších hospodářských výsledků. Poněkud diskutabilní bylo dotazníkové šetření, protože obsahovalo odpovědí pouze čtyř respondentů - firem, které čerpaly v posledních pětiletech bankovní úvěry. Z takovýchto výsledků nelze formulovat všeobecné závěry. Při vyhodnocování konkrétních nabídek na financování výstavby nové haly ze strany jednotlivých bank by autor měl předem definovat konkrétní a přesná kritéria pro výběr. Celkově se jedná o méně náročnou práci z hlediska nároků na znalosti a dovednosti studenta, ovšem s možností praktické realizace. V rámci rozpravy by se mohl autor věnovat rizikovému kapitálu, jako jedné z dalších možností rozvoje podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zavadilová, Hana

Diplomová práce je přehledně členěná do několika částí, které na sebe vzájemně navazují. Oceňuji , že bylo pro tvorbu práce použito mnoha zdrojů a to jak knižních tak internetových. Ke zpracování analytické části práce jistě přispěla také autorova úzká spolupráce s vedením podniku. V návrhové části práce jsou srozumitelně popsány a vzájemně porovnány nabídky jednotlivých institucí a následně vyhodnoceny. Vzhledem ke konkrétním nabídkám od oslovených institucí jsou závěry z této práce využitelné v praxi a pro podnik přínosné. Práce splnila předem stanovený cíl a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94850