KUTIL, J. Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor provedl experimentální vyhodnocení vlivu průměru trysky na některé parametry tělesa vyrobeného 3D FDM tiskem. K experimetům využil vlastní 3D FDM tiskárnu typu rebel. Součástí práce byla jak stavba tiskárny, tak volba vhodných materiálů a pracovních parametrů. Ve výsledku byly vyhodnocovány jak pevnostní vlastnosti výtisků tak drsnost povrchu a některé odchylky tvaru. Zjištěné parametry odpovídají z velké části předpokladům. Autor splnil zadání, práci zpracoval iniciativně a provedl jak praktická, tak experimentální měření a vyhodnocení. Práci hodnotím pozitivně a doporučuji k obhajobě. Mezi drobné výhrady patří: - nemyslím si že přesnost 3D tisku +- 0,28mm lze označit za vysokou - v tabulce 5,10 je průměr trysku 2-9mm ? - závěr práce by rozhodně neměl začínat popisem cílů práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Diplomová práce má dvě hlavní části - rešeršní a praktickou. V teoretické části autor obecně popisuje technologii Rapid Prototyping, jednotlivé metody RP a open source projekt RepRap. K této části práce autor musel nastudovat dostatečné množství literatury a prokázal schopnost se v této oblasti orientovat a čerpat z ní. Celá teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně i pro laickou veřejnost. V rešeršní části práce se vyskytly drobné nepřesnosti, způsobené pravděpodobně chybným přepočtem jednotek (palce na mm), jelikož autor čerpal i z cizojazyčné literatury. V praktické části práce autor vyhodnocuje hned několik experimentů na vzorcích tištěných na 3D tiskárně. Konkrétně byly vyhodnocovány mechanické vlastnosti vytištěných vzorků, kvalita povrchu a tvarová i rozměrová přesnost v závislosti na průměru trysky a výšce tisknuté vrstvy. Tyto vlivy byly sledovány na třech různých materiálech (ABS, PLA a Hips). Výsledky jednotlivých experimentů jsou uceleně zobrazeny v grafech a tabulkách. Autor z nich správně vyvozuje patřičné závěry a doporučení týkající se provozních parametrů, které ovlivnily tisk vzorků. Vzhledem k tomu, že autor zpracoval obrovské množství vzorků a z jednotlivých experimentů získal dostatečné množství dat, mohl na jejich zpracování aplikovat statistické zpracování dat, které by však již bylo nad rámec práce. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91766