DRBAL, J. Technická příprava výroby vstřikovací formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma je zpracováno přehledně, tomu odpovídá i členění kapitol. V celém jeho rozsahu je dodržován systematický přístup, tj. od teorie přes návrhy až ke kontrolním simulacím. Návrhy variant výroby a s tím souvisejících dat TPV jsou zpracovány jak z pohledu konvenčních metod obrábění, tak i nekonvenčních. U daného typu řešené součásti jsou tyto varianty vítané. V závěrečném hodnocení je pak opětovně poukázáno na konkrétní kritické situace, se kterými se autor u jednotlivých variant setkal.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zahradníček, Radim

Student se v rámci své bakalářské práce zabýval technickou přípravou výroby formy určené pro vstřikování plastů. Cíle práce byly adekvátně splněny. Grafická úprava práce je na dobré úrovni, nicméně znak hvězdička "*" není platným znakem pro násobení. Práce s literaturou je dostatečná pro rozsah v rámci bakalářské práce. Práci hodnotím za B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92762