ZAVADIL, J. Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Byla by vhodná ještě nějaká další doporučení k provozu firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočekal,, František

V rámci prezentované diplomové práce, která se zabývá analýzou a řízením rizik procesu ve vybrané firmě, student prokázal, že se v této oblasti velmi dobře orientuje. V teoretické části student položil dostatečný základ pro pochopení problematiky. Oceňuji, že navržená opatření jsou použitelná v praxi a celkově mohu posoudit, že student splnil cíle práce v požadované kvalitě. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91488