HOPLÍČEK, O. Optimalizace montážní linky předních světlometů automobilu ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci montážní linky předních světlometů automobilu. Práce byla zpracovávána ve společnosti HELLA. Student popisuje základy technologického projektování v první části práce. Až velmi podrobně jsou popsány montážní postupy v druhé části práce. V závěrečné části je vybrána optimální varianta, která zefektivní celý montážní proces, a to na základě technického a ekonomického vyhodnocení. Student pracoval samostatně, během své práce byl konfrontován s realitou ochrany informací ve společnosti HELLA. Student splnil cíl zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Autor provedl rešerši zvolené problematiky a popis stávající situace na výrobní lince světlometů, přičemž navrhl několik změn. V závěru pak provedl jednoduche srovnání z ekonomického hlediska. Prace splnila zadání a doporučuji jik o obhajobě. Mám k ní následující poznámky: Obrázky by si zasloužily lepší grafické zpracování (například obr. 1.13). Bylo by dobré rovněž podrobněji zpracovat vytížení jednotlivých pracovišť. Pojem optimalizace je vhodné používat primárně tam kde je skutečeně dosaženo nějaké optimální (minimální či maximální) hodnoty v daném rozsahu možných hodnot. K autorovi mám několik doplňujících otázek:.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92282