VESELÝ, M. Zavedení managementu informační bezpečnosti v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Práce komplexně pojala problematiku zavádění ISMS do organizace a splnila stanovené cíle. Navržená opatření jsou realizovatelná do praxe a jejich účinnost je doložena tabulkou míry rizik po zavedení navržených opatření. Práci nechybí ani ekonomické rozvahy ani harmonogram zavádění opatření. Otázky k obhajobě: 1. Proč není řešena problematika informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí výroby (ICS)? 2. Jakým způsobem je naplánováno zavádění ISMS v podniku? 3. Kolik procent z celkového ročního obratu podniku činí implementace navržených opatření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jan,, Novák

Analýza nás splnila cíl, nasměrovala nás na nové směry. Ceníme si studentovu iniciativu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95026