JIRKA, L. Rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Student ve své diplomové práci rozebírá téma rizik, které jsou spojeny se skladováním zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení. Věnuje se také možné strategii likvidace zásob při výběhu zařízení. Ačkoliv toto téma není dosud v české ani zahraniční literatuře dostatečně zpracováno, student využil přístupu predikce rizik k vytvoření vlastního přístupu, který bere v úvahu jak rizika výpadku výroby, tak i nákladů na držení náhradního dílu. Student tento přístup uplatnil v průmyslovém podniku a využitím strategie prokázal dosažení značných finančních úspor. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníčková, Hana

Diplomová práce pana Jirky je zaměřena na rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu pro firmu Bosch Diesel s. r. o. Jihlava. Student provedl detailní analýzu dané problematiky, na základě které navrhl výpočtový model pro stanovení patřičných hladin náhradních dílů. Při zpracování práce student postupoval promyšleně a systematicky. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Po grafické a stylistické stránce je práce zpracována na vysoké úrovni bez gramatických a formulačních chyb. Student prokázal schopnost pracovat s českou i zahraniční literaturou, řešit praktické problémy, interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Práci považuji za původní a v mnoha směrech originální. Výsledky práce jsou přínosné pro firmu Bosch Diesel s. r. o. Jihlava i obecnou průmyslovou praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Na základě dílčích hodnocení a výše uvedeného ji hodnotím známkou: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93243