MAJTÁN, M. Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Harár, Pavol

Diplomová práce se zabývá trénovatelnou segmentací MRI obrazů lidského mozku s cílem detekovat roztroušenou sklerózu. Student na práci pracoval průběžně a svědomitě. Všech cílů práce bylo dosaženo a k vypracování byly použity doporučené technologie. V praktické části student prokázal své znalosti programování v jazyce Java a program optimalizoval rozprostřením na více jáder procesoru pomocí systému SPARK. Po obsahové stránce je práce vypracovaná stručně, ale přehledně. Po odborné stránce však postrádá porovnání výsledků s podobnými expermienty a důkladnější popis možného využití aplikace. Navzdory mírním nedostatkům při interpretaci výsledků je práce vypracována kvalitně. Navrhuji výslednou známku A, 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce se zabývá segmentací obrazu snímků mozku pořízených magnetickou rezonancí s použitím hlubokých neuronových sítí. V rámci práce vznikl algoritmus pro generování podobrazů ze zdrojových dat a algoritmus pro sestavení hluboké neuronové sítě a spuštění natrénování neuronové sítě. Za hlavní nedostatek práce pokládám, že práce opomíjí popis a zdůvodnění struktury navržené hluboké sítě. Různé konfigurace mají významný vliv na výslednou přesnost, přesto je v práci tato stránka opomenuta. Z formálních nedostatků bych vytknul nesprávné používání pojmů přesnost, preciznost, úspěšnost. Práce je celkově na dobré úrvni a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 93737