LOČÁRKOVÁ, H. Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka pracovala na řešení zadané oblasti po celý poslední rok magisterského studia. Rychle se seznamovala s problematikou řešení přímo v podmínkách vybraného podniku a s iniciativou a motivací navrhovala řešení. Je nutno vyzvednout zájem o danou oblast a samostatný přístup k návrhům řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Studentka splnila zadání diplomové práce.Dobře je zpracována analýza současného průběhu výrobního procesu,ve které se prolíná složitý komplex dodavatelských a sociálně ekonomických vazeb,převším v řízení lidských zdrojů.Zde jsou dobře zhodnoceny náměty pro zlepšení pro přijetí účinných firemních a nebo společenských opatření ke změně priorit v personální oblasti. Studentka pro zhodnocení příčin použila jeden z nástrojů řízení jakosti-metodu Kaizen.Osobně se domnívám ,že pro hlubší zhodnocení a zjištění kořenových příčin je vhodnější metoda 6M (Ishikawův diagram příčin a následků).Tato metoda ovšem přináší objektivní stanovení příčin při zhodnocení v týmu. Diplomová práce přispívá k výběru a realizaci možných opatření ke zlepšení plnění naplánovaných termínů ve výrobě odlitků ve firmě ŽĎAS,a.s.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92518