LEŽÁK, P. Reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Bakalářská práce svým zadáním patří k těm náročnějším, rozsahem problematiky se blíží již k diplomové práci. Student ale přistupoval k řešení práce zodpovědně, aktivně a samostatně a dosažené dílčí výsledky pravidelně konzultoval s vedoucím bakalářské práce. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a vytvořená reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí bude sloužit ve výuce předmětu Elektroakustika pro demonstraci principu tzv. digitálních reproduktorů. Student také provedl značné množství ověřovacích měření v bezodrazové komoře a nad rámec zadání se zabýval i rozborem změřených vlastností blízkého zvukového pole reproduktorové soustavy. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni a v dostatečném rozsahu, je nutné ale vytknout absenci odkazů u převzatých obrázků, i když je student překreslil (např. obr. 2.5). Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Káňa, Ladislav

Zadání bakalářské práce studenta Petra Ležáka je svým rozsahem a teoretickou náročností spíše magisterské úrovně. Práce je přehledně a vyváženě zpracována. Za drobné nedostatky lze pouze považovat.kreslení schémat, které není jednotné a rovnice, které nejsou umístěny uprostřed řádků. Také strojařské výkresy (např. obr. 3.14.) by při kreslení např, ve Viziu dopadly lépe. Nejcennější poznatek z práce je ten, že z praktického experimentu student vyvodil závěry a uvedl doporučení pro další pokračování ve vývoji této doposud málo prozkoumané oblasti zpracování zvuku. Navrhuji hodnocení A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 32283