KRAVAL, J. Výroba držáku magnetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

DP pana Jiřího Kravala řeší výrobu držáku magnetu. Práce je zhotovena na velmi dobré úrovni, zvláště v části konstrukčního řešení postupového nástroje. V průběhu řešení i z výsledku je patrný zájem studenta o problematiku tváření a je zřejmé, že v tomto oboru najde uplatnění. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Diplomovou práci Bc. Jiřího Kravala je možné rozdělit na dvě zcela odlišné části. Aby byly splněny cíle zadání, zabývá se diplomant v úvodní části své práce převážně literární rešerší zaměřenou na dále využívané technologie. Tato část DP je zpracována na průměrné až podprůměrné úrovni, vyskytuje se zde celá řada chyb a nepřesností, z nichž některé budu dále specifikovat. Dovolím si konstatovat, že k této části zpracování přistoupil diplomant jako k "nutnému zlu", které musí DP obsahovat. V příkrém rozporu s úvodní částí práce je požadovaný výstup práce, tj. vlastní návrh řešení a výkresová dokumentace nástroje. Zde postupoval diplomant zodpovědně, správně navrhl postup zhotovení součásti v postupovém nástroji a vypracoval originální výkresovou dokumentaci složitého nástroje, který sestává ze 169 dílů. Samotná sestava je rozkreslena na 6-ti výkresech formátu A1 a zpracovaná výkresová dokumentace obsahuje i 28 výrobních výkresů funkčních dílů nástroje. DP jako celek tak splňuje požadavky a cíle zadání, jejím výstupem je výkresová dokumentace originálního sdruženého postupového nástroje. Je škoda, že ve vlastní práci není na minimum omezena obecná studijní část a diplomant se zde podrobněji nevěnuje popisu konstrukčního řešení jednotlivých částí nástroje. Úroveň zpracování výrobního postupu a výkresové dokumentace skýtá reálný předpoklad úspěšné realizace výroby řešené součásti. Připomínky a výhrady k práci • chybí odvolávky na obr. 1 a 4, • v textu se vyskytuje řada překlepů a vět nedávajících smysl, např. str.10, 14, 17, 23, 25, 27, 31, 38, 39 ..., • obr.12 a 13 jsou nelogické, s ohledem na to, že je řešeno a popisováno vystřihování v nástroji, viz obr. 9, 10, 11 ...., • na obr.16 není schéma děrování, jak je zde uvedeno, • symboly na obr.25 neodpovídají popisu v textu, • na str. 38 je uvedena tloušťka plechu 0,3±0,1 mm, na str. 43 pak 0,3±0,05 mm.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92409