GANČEV, J. Emisivita a její vliv na odvod tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

1. Informace k zadání Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti vedení tepla v elektronických systémech. U nás i ve světě je dosud velmi málo publikací o této problematice, a přitom aktuálnost stále roste s ohledem na zvyšující se hustotu součástek a s tím nutnost odvádět teplo. Proto se práce zabývá vlivem povrchové úpravy chladičů, v tomto konkrétním případě se zaměřením na odvod tepla z LED světelných zdrojů. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování diplomové práce chodil diplomant na konzultace vždy, když bylo třeba, a přitom pracoval samostatně a o stavu řešení podával dílčí informace. Lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má nezbytnou inženýrskou úroveň, jak po odborné, tak i po formální stránce. Komunikace s diplomantem byla v celém průběhu řešení bezproblémová. 3. Aktivita při dokončování Aktivita diplomanta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání, a vše probíhalo dle stanoveného plánu. Vrchol aktivity vyústil v praktické části DP, kde byly prováděny experimenty, pro něž bylo třeba stanovit vstupní podmínky a následně ověřit získané výsledky s pomocí simulací. Zde byly získány cenné poznatky pro praxi v návaznosti na průmyslové využití. 4. Práce s literaturou Diplomant dokázal pracovat s dodanou literaturou a prokázal jisté schopnosti se v dané problematice orientovat. 5. Souhrnné hodnocení S ohledem na dobrou aktivitu v průběhu řešení DP a vzhledem k dosaženým výsledkům a dobré úrovni předložené diplomové práce navrhuji celkový počet bodů 92

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Hejátková, Edita

Diplomová práce řeší problematiku odvodu tepla v elektrických sestavách, což je v současnosti jeden z aktuálních problémů obecně. Pozornost je soustředěna na emisivitu a jejího vlivu na odvod tepla od výkonového prvku, v tomto případě od LED diod v automobilových reflektorech. Cílem bylo seznámit se s problematikou emisivity a jejího měření, navrhnout vhodnou měřící metodu pro její experimentální určení, provést měření na vybraných materiálech chladičů s různou povrchovou úpravou a experimentálně získaná data použít pro simulaci šíření tepla v programu ANSYS. Předložená práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Je sestavena pragmaticky, s ohledem na požadavky zadavatele z oblasti automobilového průmyslu. Diplomant sestavil práci logicky do pěti věcných kapitol, z nichž stěžejní je kapitola 4 řešící experimentální část. Nejprve byla realizována měření na dodaných vzorcích s různou povrchovou úpravou, a následně byly výsledky využity pro simulace v programu ANSYS Icepak. Práce je zpracována na 49 stranách textu s přehlednými obrázky a tabulkami a je členěna logicky. Má velmi dobrou grafickou úroveň s minimálním počtem formálních chyb (např. na str. 58 v posledním odstavci je komentováno shrnutí výsledků v kapitole 4, ale mělo by být 4.3, nebo nevhodně zvolená žlutá barva u obr. 18). Výsledkem práce získání výsledků, jejich vyhodnocení a doporučení nejvhodnějších povrchových úprav dodaných vzorků s různou povrchovou úpravou z hlediska závislosti emisivity na teplotě, vlivu drsnosti a proudění vzduchu. Poznatky získané z této práce budou sloužit jako podkladový materiál pro další zkoumání vlivu emisivity na odvod tepla, resp. poslouží pro optimální návrh ideálního chladiče. Je třeba ohodnotit kladně studentův přístup k experimentální práci, množství zajímavých výsledků a praktický přínos pro průmyslové využití. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 95107