VYSTRK, T. Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Pan Vystrk vypracoval bakalářskou práci tematicky spadající do oblasti svalově kosterní biomechaniky konkrétně kraniomaxilofaciální soustavy. Zabýval se problematikou velkých defektů lebek vzniklých po úrazech hlavy. V práci popsal způsoby a softwarové možnosti tvorby implantátů tzv. personifikovaným přístupem. Autor provedl bohatou rešeršní studii především zahraniční literatury. Pan Vystrk prokázal samostatnost při psaní práce, ke které přistupoval velice zodpovědně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Valášek, Jiří

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, výroby a fixace lebečních implantátů. Práce je vhodně a přehledně strukturována a je psaná v duchu systémového přístupu. Autor práce zpracoval pro rešeršní studii velké množství literatury, ovšem v kapitole 3 (Mechanické vlastnosti lebeční kostní tkáně) a v kapitole 4 (Intrakraniální tlak) je interpretace načerpaných informací těžkopádná a tyto kapitoly na čtenáře působí matoucím dojmem. Autor práce se nevyhnul výrazům ne zcela vhodným pro psaní bakalářské práce např.: onen matematický algoritmus, fabrikační metody, avšak jejich výskyt v textu není výrazný. Teoretické znalosti, které autor načerpal při psaní této práce, dokázal prakticky využít při vypracování deformačně napěťové analýzy lebečního implantátů nepravidelného tvaru připevněného k lebce pomocí tří fixátorů. Popis tvorby výpočtového modelu je stručný, avšak poskytuje dostatečný přehled o vytvořeném výpočtovém modelu. Prezentace a analýza výsledků jsou také popsány stručně, avšak vzhledem k rozsahu bakalářské práce je prezentace a analýza výsledků dostačující. Grafické provedení práce je na dobré úrovni. Tato práce splňuje všechny cíle. Předkládanou práci hodnotím „velmi dobře“/ B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92640