ADAM, P. Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Petr Adam se ve své práci zabýval návrhem pomocné jeřábové kočky licího jeřábu. Práce obsahuje v úvodu specifikaci jeřábu a popisu je jednotlivé zařízení jeřábu. Stěžejní částí práce je rozsáhle popsaná koncepce konstrukce pomocného jeřábu proložená funkčními a kontrolními výpočty dle citovaných norem. V závěru pak student provádí pevnostní analýzu pro kombinacemi stanovené zátěžové stavy dle normy. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP úplná. Postup a rozsah řešení práce je kompletní a dle mé kontroly správný. V práci použil student znalosti z oblasti navrhování jeřábové techniky a dále analytických a numerických výpočtů. Použité metody výpočtu jsou vhodně zvolené a mají návaznost. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat. Stylistická úprava a pravopis nemá chyb a nedostatků. Citace zdrojů informací a odkazy na obrázky a tabulky jsou uvedeny správně. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Autor se zde nedopustil závažných nepřesností v zobrazování a kótování. Po obsahové i výpočtové stránce je práce velice hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Co je důvodem použití tak dlouhé hřídele mezi motorem a převodovkou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nezbeda, Jiří

Obsahem zadání diplomové práce bylo vypracovat funkční výpočet zdvihového ústrojí, funkční výpočet pojezdového ústrojí, pevnostní výpočet rámu kočky a dále nakreslit sestavu jeřábové kočky, sestavu zdvihového ústrojí kočky a sestavu pojezdového ústrojí kočky. Všechny úkoly určené zadáním byly v diplomové práci zpracovány a provedeny. Diplomant provedl obvyklým způsobem úplný návrh zdvihového i pojezdového mechanismu. Postupu ani provedení výpočtu nelze vytknout podstatné nedostatky. Zvolený postup řešení funkčních a pevnostních výpočtů je principiálně správný a respektuje požadavky zadání. Vlastní výpočty jsou prováděny správně, v souladu s principy mechaniky a pružnosti a pevnosti. Přínosem práce je kontrola únosnosti rámu kočky podle skupiny norem ČSN EN 13001. Postup výpočtu je dobře zvládnutý, pouze by ještě bylo vhodné důsledně používat novou terminologii: Návrhové zatížení – porovnávané s návrhovým zatížením únosnosti. Pro úplné posouzení ocelové konstrukce by bylo vhodné uvést alespoň zjednodušený stabilitní posudek únosnosti stěn a pásů. Výkresová příloha byla vypracována pomocí 3D CAD systému. Bylo provedeno pečlivé zkreslení požadovaných výkresů sestavy kočky, zdvihu a pojezdu. Předložená diplomová práce je celkově zpracována na dobré úrovni a v rozsahu běžně používaném při navrhování dílů a mechanizmů jeřábu a ukazuje, že diplomant má potřebné znalosti z daného oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91836