JETELA, V. Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klement, Josef

Zadání DP vedoucím v průběhu řešení upřesněno (rozšíření o MKP analýzy, vypuštění zkoušek životnosti a stárnutí). Vzhledem k tomuto upřesnění jsou cíle zadání splněny velmi dobře. Zvolený postup určení zadaných pevnostních závislostí hybridních lepených spojů s částečným využitím dříve vyrobených vzorků vláknokovových laminátů je adekvátní časovým a experimentálním možnostem diplomanta i pracoviště. Pro vybrané aplikace byly vyrobeny a odzkoušeny vlastní vzorky hybridních spojů. Vlastní přínos spočívá v získání dat popisujích trendy závislostí smykové pevnosti na konstrukčním poměru tloušťka/překrytí pro hlavní kombinace materiálů a vrstvení. Tyto závislosti nejsou běžně dosažitelné. Náročné bylo zvládnutí MKP metodiky, která je pro vrstvené hybridní materiály poměrně složitá. Diplomant pracoval samostatně a byl v pravidelném kontaktu s vedoucím DP. Výsledky exprimentů i MKP analýz jsou v práci správně interpretovány. Jejich praktické využití se předpokládá mimo jiné i v rámci navazujícího doktorského studia. Diplomová práce Václava Jetely je po formální, obsahové i jazykové stránce velmi kvalitní. Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit i náročnější inženýrské úkoly. Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Symonov, Volodymyr

Vykonaná práce docela odpovídá předěleným v zadání cílem. Výjimkou je nedostatek studie vlivu stárnutí na pevnost spojů. Objem udělené práce odpovídá předpisům. Stojí za zmínku následující: 1. V podkapitole „Tloušťka adherendů“ (viz. s. 17) je zmíněno, že z větší tloušťkou adherendů je napětí v lepidle menší. Je to pravda. Ale z jiné strany je důležitý to, že existuje omezeni zvětšení tloušťky, vice kterého tyto spoje stávají neúčelné, kvůli okrajovým efektům. 2. V podkapitole „Délka přeplátování“ (viz. s. 18) je zmíněno, že „s rostoucí délkou přeplátování dochází ke změně rozložení napětí ve vrstvě lepidla a spoj vykazuje nižší odolnost při smykovém zatížení“. Nicméně není to úplně tak. Opravdu, pří zvětšení délky přeplátovaní dochází ke změně rozložení napětí ve vrstvě lepidla. Ale existuje hraniční délka, více které maximální smykové napětí v lepidle se nesnižuje, což vykazuje nevýhodu nadměrně délky přeplátování, které jen zvyšuje hmotnost spoje. 3. Vzorek (3) používaný pro vypočet optimální délky přeplátování (viz. s. 18) je nevhodný pro vypočet hybridních spojů, protože používá smluvní mez kluzu adherendu, což není vždy vhodná charakteristika pro kompozitní materiály. 4. Materiály, vzorky a normy, použité pro zkoušky nejsou úplně vhodný pro uvedené cíle. Provedený zkoušky lépe vyhovují měření vlastností používaných hybridních materiálu (CARE, GLARE apod.). 5. Množství vzorků vybraných pro jeden bod závislostí smykového napětí na poměru tloušťky adherendu – 1 kus, což není dostatečně (minimální počet musí byt 3 vzorky). 6. V popisu MKP modelu není informace o použitém modelu kompozitního materiálu. Na závěr je možné říct, že vykonaná práce je zajímavá a aktuální, pří tom provedeny zkoušky a MKP modelovaní spojů odpovídají úrovni předběžných studií, což je postačující pro diplomovou práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 92797