SOBOTKA, R. Návrh kotveného stojanu vřetenového lisu s přímým pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Závěrečná práce je zpracována přehledně a pečlivě. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a dostatečně vystihují řešenou problematiku. V úvodu jsou v rešeršní části představeny vřetenové lisy a jejich rozdělení. Možná se autor měl více zaměřit na problematiku kotvených stojanů. V další kapitole autor představuje dva návrhy kotveného stojanu. První sestávající se ze 4 dílů stojanu a druhý ze dvou. Vybraná varianta ze 4 dílů je správnou volbou z hlediska následné manipulace během samotné výroby. Následně je proveden návrhový výpočet kotveného stojanu, kde je brán zřetel na podmínku, aby při provozním zatížení nedocházelo k odlehnutí stykových ploch jednotlivých dílů. Součástí návrhu jsou zjednodušené kontrolní výpočty jednotlivých dílů. Kladně lze hodnotit kapitolu s popisem montáže kotveného stojanu. V záběru práce autor zhodnocuje výsledné řešení z několika hledisek. Váha stojanu vzrostla z 27000 kg na 44000 kg, což je způsobeno vlastní konstrukcí kotveného stojanu, jako jsou úpravy pro protažení kotev a prostor pro umístění matic. Pro lepší představu o změně celkových rozměrů nového řešení chybí výkres původního odlitého stojanu, který by obsahoval alespoň hlavní rozměry. Výkresová dokumentace je po drobných úpravách použitelná v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je zaměřena na konstrukci kotveného stojanu vřetenového lisu s přímým pohonem. Práce je vhodně a logicky rozčleněna do několika částí, kde je úvod věnován základům dané problematiky, popisu užívaných konstrukčních řešení a jejich vlastností. Dále se autor v práci věnuje popisu užívaných řešení některých klíčových prvků. Na základě zadaných parametrů byly vytipovány lisy obdobných vlastností dostupné na trhu, zde autor uvádí jejich popis a základní parametry. V návaznosti na rešerši provádí návrh dvou variant stojanu, kde za pomocí vhodné metody hodnotí jednotlivé varianty. Pro vybranou variantu jsou následně provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Tyto jsou provedeny v odpovídajícím rozsahu a za pomocí odpovídajících metod. Navazující část práce je věnována detailnímu popisu konstrukčního řešení, popisu montáže a vizualizaci, tato část je doplněna vhodně ilustračními obrázky s dostatkem detailů a vhodným popisem. V závěru práce autor provádí, pomocí vhodné srovnávací metody, porovnání vhodnost užití koncepce kotveného stojanu a celoodlévaného stojanu. Práce je doplněny vybranými výkresy, které jsou zpracovány na patřičné úrovni bez vážnějších nedostatků. Předloženou práci považuji za kvalitně a komplexně zpracovanou,doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92111