ZEMAN, J. Využití SQL databází pro podporu řízení lidských zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce především ve vlastním návrhu řešení je zpracována na výborné úrovni se zvláštním zřetelem na funkčnost řešení, které dává předpoklad pro její praktické využití. Student prokázal během zpracování orientaci v oblasti lidských zdrojů, legislativních faktorů a především pak odborné znalosti při návrhu databáze.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokeš, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37451