SYCHRA, J. Návrh nové technologie výroby rotační součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Vynikající práce, student pracovně samostatně a s nadšením. Originální práce, zodpovědný přístup. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Diplomová práce pana Sychry je pojata velice zajímavým způsobem. Autor dokázal vážnou práci, pojednávající o problematice návrhu nové technologie výroby rotační součásti, doplnit o veselé pasáže, které dělají práci čtivější v porovnání s jinými. Nicméně tyto pasáže snižují vědeckou úroveň diplomové práce. Trochu postrádám některé vytyčené cíle práce např. optimalizaci řezných podmínek nebo grafické simulace CNC obrábění. Na druhou stranu je na práci patrný autorův zájem o problematiku obrábění a odšťavňování. Autor provedl návrh součásti, zpracoval technologii výroby, součást vyrobil, provedl ekonomické vyhodnocení a experimentálně ověřil funkčnost svého odšťavňovače. V práci se vyskytují drobné stylistické chyby. S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením C dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89213