HAVLÍČKOVÁ, K. Design ručního pulzního oxymetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdvihalová, Markéta

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Na práci oceňuji podrobné nastudování problematiky, které studentka získala při konzultaci s odborníky z oblasti lékařství. Načerpané znalosti studentka použila při návrhu oxymetru, který by obstál mezi konkurujícími výrobky. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design ručního pulzního oxymetru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - C. Koncepce vychází z rovnoramenného lichoběžníku, který umožnil vymanit se z asociací jiných typů výrobků (při užití výchozího kruhu nebo čtverce). Na druhé straně ale tento tvar má své limity vzhledem k obdélníkovému displeji… Pozitivně hodnotím kompaktní charakter využívající výrazné rádiusy a jednoduchost ovládání. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design ručního pulzního oxymetru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92318