BETÁŠ, M. Stanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Práce splňuje náležitosti diplomové práce, student splnil cíle, které byly uvedeny v zadání diplomové práce. Práce se věnuje ekonomickému nájemnému bytů v novostavbě pasivního domu. Oceňuji snahu studenta vyhodnotit ekonomické nájemné, které je už tak velmi obtížné určit, u stavby, kterých je v republice velmi malé množství. Práce je ovšem i díky této vlastnosti stavby méně vypovídající. Nájemné by mělo vycházet mimo jiné z nákladů nutných k provozu stavby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o novostavbu netypického objektu, měl student velmi málo dat pro detailnější vyhodnocení. Práci však hodnotím jako dobrou a doporučiji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Stanovený cíl práce lze považovat za splněný. Zvolená struktura práce s tímto cílem koresponduje. V práci se místy vyskytují pravopisné chyby a další technické chyby. Celkově lze konstatovat, že autor dané téma zpracoval průměrným způsobem, ovšem na požadované úrovni a dokládá schopnost, že se v dané problematice orientuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91167