ŠUBRTOVÁ, M. Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vymazal, Tomáš

Diplomová práce je zpracována jasně, přehledně a v odpovídajícím rozsahu. Diplomatka úspěšně vyřešila požadavek revidovaných standardů systémů řízení na zavedení prvků managementu rizik do procesů organizací. Oceňuji samostatný a aktivní přístup diplomantky zejména při řešení praktické části diplomové práce. Diplomovou práci hodnotím stupněm "A" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce splnila cíle stanovené v zadání, rozsahem odpovídá řešenému problému i požadavkům na závěrečnou magisterskou práci.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části jsou jasně a přehledně popsány metody, které jsou v diplomové práci použity. Teoretická část obsahuje obsahuje popis stávajícího stavu, souvisejících právních a jiných požadavků a je rozdělena na dílčí části.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V analytické části jsou výše uvedené metody aplikovány v prostředí stavební dodavatelské firmy. Analytická část se věnuje několika typům ekonomické a rizikové analýzy. Použité metody jsou adekvátní a vhodné pro řešení zadaného problému.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomantka prokázala dostatečnou orientaci jak v metodách analýzy a hodnocení rizik, tak v oblasti právních a jiných požadavků. Odborná úroveň diplomové práce je velmi dobrá. Zejména oceňuji srovnání s různými statistickými údaji.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přes velmi pečlivé zpracování diplomové práce se domnívám, že v praxi bude využití zejména metod rizikového inženýrství problematické.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka prokázala schopnost efektivně pracovat s literaturou, citace jsou v souladu s výše uvedenými normami.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je po formální stránce zdařilá, nenašel jsem vyjma několika ne zcela stylistických formulací žádné nedostatky.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bednářová, Bronislava

Diplomantka prokázala znalosti v oblasti managementu rizik a výbornou orientaci v řešené problematice. Velmi kladně hodnotím výběr metod a jejich použití. Práci hodnotím stupněm "A" a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Bez připomínek.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Diplomantka přistupovala k řešené problematice správně. Nemám připomínky.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je velmi přehledná, nemám připomínky.
Obtížnost a správnost řešení A Práci hodnotím jako nadstandardní pro obor RSK.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je vypracována do reálného prostředí stavební dodavatelské firmy, nevylučuji přínos pro daný subjekt.
Odborná jazyková úroveň A Bez připomínek.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Diplomová práce je velmi kvalitně zpracována, jednotlivé kapitoly logicky navazují a jejich obsah je srozumitelný. Kvalita skenovaných obrázků snižuje hodnocení.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91447