POŠMURA, M. Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni. Práce je vypracována adekvátně zvolenými metodami. V předložené diplomové práci jsou rodinné domy oceněny mnohem obsáhleji než je běžné ve standardním znaleckém posudku. Závěry práce jsou korektní a autor prezentoval své názory v dostatečném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část byla zpracovaná přehledně, s potřebnými podklady a materiály a vhodnými citacemi z literatury.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, byla shromážděna a vyhodnocena databáze srovnatelných nemovitostí. Použity jsou adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na odpovídající odborné úrovni, v práci jsou shrnuty podstaty jednotlivých vybraných oceňovacích metod.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s rodinnými domy v lokalitě Náchod.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány výrazné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 690.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna tabulkami. Text je bez výraznějších stylistických chyb.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Práce se zabývá zajímavou problematikou vlivu chráněné krajinné oblasti na cenu nemovitosti. Přístup k tématu je komplexní, závěry práce jsou korektní a autor prezentoval své názory v dostatečném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, v souladu se zadáním
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, teoretická část je zpracovaná na dobré úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány pečlivě.
Obtížnost a správnost řešení B Celkový přístup je po odborné stránce správný. Kromě určení počtu obyvatel, který je z předcházejícího Malého lexikonu obcí.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je přínosná pro zorientování se na realitním trhu s rodinnými domy v okrese Náchod.
Odborná jazyková úroveň A Autor používá odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Grafická úprava práce je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91559