NOSEK, J. Technická přijatelnost výpovědí svědků a účastníků dopravních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Semela, Marek

Diplomová práce zcela splnila cíle, které si kladla. Diplomant v rámci teoretické části představil problematiku vnímání událostí z různých směrů. Problematice odhadů se věnoval i ověřením praktickými experimenty. V další části práce velmi stručně představil technicko-právní problematiku z hlediska různých druhů řízení a opět z různých pohledů na institut výpovědi (výslechu). Pro pochopení představil i kontext struktury trestního i správního řízení z hlediska práv a povinností účastníků a plynule přešel do problematiky soudněinženýrské. Pro praktickou část podrobně analyzoval vybraných pět komplikovaných dopravních nehod (z 25, které měl k dispozici) s velkým množstvím výpovědí, přičemž si vymyslel a připravil vlastní metodiku hodnocení výpovědí. Po formální ani obsahové stránce nemohu práci příliš vytknout a doporučuji její obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tylšar, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91201