BURIANOVÁ, E. Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Otázky k obhajobě: Jaký vliv mělo vyrovnání lidských zdrojů na časový plán projektu, případně náklady projektu? Jakým způsobem jste výstupy z časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu zohlednila při zpracování analýzy rizik projektu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Heinz, Vít

Autorka dostatečně zpracovala literární zdroje související s tématem práce. Přehledně prezentovala potřebné metody a způsoby řízení projektů. Teoretické techniky a fáze projektu použila na reálném projektu ve společnosti XZ, s.r.o. a tím prokázala jejich porozumění. Metoda RIPRAN si jako hlavní metoda praktické části práce zasloužila podrobnější představení. Zejména způsob identifikování rizik i jejich hodnocení. Popis metodiky získávání informací pro identifikaci rizik a jejich hodnocení v praktické části chybí. Není proto zřejmé, jak autorka postupovala a jak dospívala k výsledkům analýzy rizik. RIPRAN je zdá být nedostatečně propracovaný aby mohl být pro firmu přínosný. Práce obsahuje velké množství gramatických a stylistických nedostatků. Zejména praktická část je mnohde psaná stylem dlouhých souvětí, která zhoršují srozumitelnost textu. Metoda SMART pro stanovení cíle zkoumaného projektu, která dala název jedné podkapitole, není ani dostatečně vysvětlena ani důsledně použita. Popis zpracování zakázky na obrázku 7 obsahuje několik chyb, které zřejmě vyplývají ze složitosti procesu. V samotné analýze rizik v bodě 3.1. a 1.2. je chybně vyhodnoceno celkové riziko po aplikaci preventivních opatření - zvýšeno z MHR na SHR. Z analýzy rizik autorka správně zaměřila pozornost na 13 hlavních rizik, která ošetřila preventivními opatřeními. Přínosný je způsob zobrazení rizik v pavučinovém diagramu. Autorka samostatně celý projekt „administrovala“ v MS Project a prokázala tím zvládnutí tohoto SW. Práce celkově působí dojmem nízké preciznosti a nedostatečné propracovanosti praktické části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91491