ČEGAN, T. Analýza a vyhodnocení rizik dopravně spediční firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Diplomant splnil zadání diplomové práce, po dobu řešení prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce s dobrou orientací v řešené problematice. Dovedl efektivně využít poskytnuté podklady a navrhovaná doporučení. Diplomová práce je i po formální a jazykové stránce na velmi dobré úrovni, splňuje požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Máša, Votěch

Diplomová práce se zabývá obsáhlou oblastí analýzy, identifikace a vyhodnocení rizik v mezinárodní kamionové přepravě. Hlavním cílem je snížit finanční dopad rizik na dopravní společnost. Veškeré požadavky zadání student splňuje v plném rozsahu a dostatečné kvalitě předpokládané u magisterské diplomové práce. Přístup k řešení práce je dle mého názoru studentem zvolen vhodně a nemám k němu zásadní připomínky. Výstup práce ve formě Provozní příručky je užitečným nástrojem. Zpracování diplomové práce je na vysoké úrovni. Student přistoupil k řešení problematiky zajímavým způsobem a výsledkem práce je ucelený postup od identifikace rizik přes jejich analýzu až k návrhu opatření na jejich zmírnění. Vybrané analytické metody jsou správně uchopeny a jejich výsledky na sebe logicky navazují. Správné pochopení metod prokazují vypracované diagramy průběhu analytických metod. Vyzvednout lze také zpracování velkého množství podkladů pro analýzy stavu společnosti v rozpětí let 2011 až 2015 nasledně přehledně zpracovaných do grafů a tabulek v práci. Řešení předložená v práci lze považovat za správná a v souladu s teoretickými východisky práce i analyzovanými daty o stavu společnosti. Student si při řešení vybral poměrně náročnou cestu, kdy musel analyzovat množství dat a aktivně komunikovat s vedením společnosti. Tato cesta však vedla k získání realistického pohledu na situaci a navržení praktických doporučení pro řešení problémů. Praktický výstup diplomové práce tvořený podrobnou analýzou rizik a Provozní příručkou bude využit vedením a zaměstnanci dotčené společnosti. V ideálním případě by mohl přispět ke snížení ztrát způsobených materializací rizik a snížit podíl lidského faktoru na těchto ztrátách. Práce poskytuje zajímavý přehled podílu jednotlivých rizikových faktorů na ztrátách dopravní společnosti v časovém rozpětí pěti let. Práce tak představuje poměrně zajímavý statistický materiál, který by mohl být využit při realizaci dalších diplomantských prací v oblasti analýzy rizik a jejich potláčení v dopravních společnostech. Práce je psána v českém jazyce a dosahuje dobré jazykové úrovně i formální úpravy. Text obsahuje pouze zanedbatelný počet překlepů a dalších nedostatků. Student se vyjadřuje srozumitelně a myšlenky mají logickou stavbu. Snaha o odborné vyjadřování je však někdy na škodu čtivosti textu. Písemná a grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Tabulky a grafy jsou dostatečně přehledné, mají dobrou grafickou úpravu a jsou vhodně komentované. Pozitivně hodnotím vložení grafických znásornění (diagramů) použitých metod a fotografií z archivu společnosti a zpravodajských agentur, které vhodně doplňují řešenou problematiku. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k velmi dobré úrovni věcné i formální složky práce navrhuji hodnotit známkou B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91128