BYRTUSOVÁ, I. Porovnání cen obvyklých a cen zjištěných porovnávacím způsobem u bytů v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pertl, Marek

Studentka pracovala po celou dobu velmi pečlivě a svědomitě. Práci zpracovávala s malým množstvím konzultací a všechny doporučené poznatky či náměty byla schopna sama aplikovat do své práce. Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka splnila všechny vytyčené úkoly beze zbytku.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Diplomantka prokázala, že se v dané problematice orientuje až na drobné, spíše neformální nedostatky.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka si vytyčila dvě zásadní lokality v rámci krajského města Ostrava. V těchto lokalitách si tvořila velmi rozsáhlou a propracovanou databázi, se kterou dále v čase průběžně pracovala (vyhodnocovala dílčí změny, které nastaly u jednotlivých objektů). Zvolený přístup a postup v čase hodnotím jako velice zdařilý.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je zpracována logicky a srozumitelně, na velmi dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Předložená práce poskytuje ucelený, přehledný a podrobný přehled nejen o realitním trhu ve vybraných městských lokalitách Ostravy, ale také dílčí segmentaci těchto lokalit a především informace o rezidenčním trhu s jednotkami-byty a jejich aktuálních cenách.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Jsou splněny veškeré požadavky kladené normou. Jednotlivé citace jsou řádně odkazovány na své zdroje. Seznamy jsou chronologicky řazeny.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Předložená práce je zpracována na vysoké úrovni. Celkově formální uspořádání, úpravu i odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako výbornou.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, kvalitní a pečlivě zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka se ve své práci v souladu se zadáním zabývá porovnáním cen obvyklých a zjištěných u bytů v Ostravě. Diplomová práce v rozsahu 79 stran textu a 12 příloh je úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A K řešení cíle diplomové práce zvolila studentka adekvátní přístup, vybrala vhodné lokality i samotné byty.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Podklady i vstupní data jsou zpracovány kvalitně a pečlivě, velmi oceňuji detailně zpracované údaje z realitní inzerce v přílohách č. 3 a 4 diplomové práce. Použité metody jsou správné.
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost úkolu považuji za běžnou. Správnost výpočtů je narušena skutečností, že studentka při určení ceny zjištěné bytu v Ostravě-Jihu k samotné ceně bytu přičetla i cenu podílu na pozemku. Jak vyplývá z údajů z katastru nemovitostí, k bytu totiž spoluvlastnický podíl na pozemku nenáleží.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti podává práce kvalitní přehled o situaci na realitním trhu s byty v Ostravě.
Odborná jazyková úroveň B Celkově odbornou jazykovou úroveň považuji za velmi dobrou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Výbornou písemnou a grafickou úroveň práce snižuje nesprávná orientace tabulek v přílohách č. 3 a 4 diplomové práce.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91563