KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Superatová, Alena

Práce splnila vytýčené cíle. Je přehledná, kdy v první části je objasněno postavení znalce ve vyvlastňovacím řízení, v druhé části je pro konkrétní věci nemovité určena cena zjištěná, cena obvyklá a jsou vyčísleny náklady na stěhování. I přes nadbytečné ocenění venkovních úprav při určení ceny zjištěné, kdy cena venkovních úprav je již zahrnuta v ceně rodinného domu ve znaku č. 9 v tabulce č. 2, přílohy č.24, hodnotím celkově práci stupněm výborně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Zvolené téma zpracovala autorka komplexně, práce je v zásadě logicky členěna a celkově působí vyváženě. Autorka prokázala, že se s daným tématem velmi podrobně seznámila. Drobný nedostatek vidím v nesprávném ocenění venkovních úprav. Práce s literaturou je bez výhrad, po formální stránce má práce velmi pěknou grafickou úpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Odborná jazyková úroveň B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91360