MORAVCOVÁ, P. Vyproštění cisterny po nehodě na dálnici a rychlostní komunikaci; možné následné škody po nehodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

DP je použitelná pro praktické využití při přípravě dalších prací (projektů) v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce i požadovaný rozsah byl splněn. Práce byla zadána jako součást pilotního projektu se zaměřením na odstraňování překážek provozu na komunikaci pro správce komunikace.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Úroveň zpracování odpovídá prvním návrhům pro zpracování technologických postupů v problematice, která dosud nebyla pro správce komunikace zpracována.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C DP vykazuje velmi dobré zpracování poznatků z velmi široké škály fotodokumentace a další dokumentace s výhradou správného (přesného) označení techniky. Zaměření pouze na materiály přepravované dle ADR považuji jako příklad za dostatečně demonstrativní.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň DP odpovídá úrovni začátečníka prvotního řešení v dané, dosud nezpracované, problematice.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce bude využita pro další projekty ÚSI v dané problematice s výhradou chyb.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Citace techniky jsou nepřesné. Někde není uveden zdroj
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce je přehledná. Zpracování technologických postupů vyprošťovacích prací je srozumitelné a logické. Chyby v textu, nebo ve schématu postavení bezpečnostní techniky snižují hodnotu práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krajňák, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 91789