ŽIDKOVÁ, M. Analýza tržní hodnoty bytového domu a výběr strategie prodeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a může sloužit především jako zdroj informací o trhu s bytovými domy a byty v konkrétní lokalitě města Ostravy. V analytické části jsou použity téměř všechny metody vhodné pro ocenění bytového domu, a to včetně výnosové. Byly shromážděny a vyhodnoceny databáze srovnatelných nemovitostí, a pro co nejobjektivnější vyhodnocení cen byl proveden doplňující přepočet na jednotkovou cenu. Rozsah práce je přiměřený, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je popsána vybraná lokalita v souvislosti s trhem nemovitostmi. V práci jsou uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury. Výsledky jsou prezentovány přehledně, s vlastními komentáři a závěrečným doporučením pro volbu strategie prodeje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl diplomové práce byl splněn v souladu se zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Uveden je větší rozsah souvisejících pojmů, a to včetně podrobného výčtu typu úvěrů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je obsáhlá a na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosný je zejména rozbor trhu s byty a bytovými domy v Ostravě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami, v textu jsou místy drobné stylistické chyby.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Müllerová, Naděžda

Diplomantka splnila zadání diplomové práce. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je v teoretické i v praktické části odpovídající tématu diplomové práce. Obě části práce jsou zpracovány dle aktuálních předpisů, v požadované kvalitě a dle zajištěných podkladů. Informace vyplývající z teoretické části jsou aplikovány v praktické části práce. Obtížnosti a správnost řešení je na výborné úrovni. Diplomantka prokázala schopnost aplikovat poznatky na reálném případě. Přínosem této práce je stanovení možností prodeje pro investiční záměry. Odborná jazyková úroveň je optimální, diplomantka používá odborné termíny. Tato práce je zpracována přehledně a strukturovaně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91432