POSPÍCHAL, J. Zavedení ISMS v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Práce splnila stanovené cíle, pro společnost doposud nedotčenou informační bezpečností je nutným základem ke zvýšení užitné hodnoty informačních aktiv. Navržená opatření jsou v praxi nutná a použitelná. Práci však chybí jakákoliv praktická bezpečnostní směrnice (politika hesel, zálohování, DR plán, ochrana dat, atd.). Otázky k obhajobě: 1. V jaké návaznosti jsou normy ISO/IEC 27001 a 27002 s normami ČSN ISO/IEC 27001 a 27002? 2. V jakém vztahu jsou požadované citované funkce "správce IT" a "manažer bezpečnosti"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 95034