BREJCHOVÁ, I. Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o výbornou diplomovou práci s vysokým praktickým dosahem. Práce může být realizována v praxi. K diplomové práci nemám žádné dalšé doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A V diplomové práci byly exaktně stanoveny cíle práce a použité metody. Cíle práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Po stránce teoretické je diplomová práce zpracována v plné kvalitě.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analýza je provedena dostatečně kriticky. Relevance mezi analytickou a návrhovou částí byla prokázána.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná část práce je na vysoké úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má silně praktický charakter. Dá se předpokládat, že návrhy budou realizovány v praxi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka prokázala schopnost práce s literárními zdroji. Citační úroveň je vysoká.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce diplomová práce naplňuje požadavky kladené na tento druh kvalifikačních prací.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mohauptová, Zuzana

Předložená diplomová práce splnila předem stanovený cíl. Teoretické poznatky a problematika řízení rizik byly v analytické části aplikovány na konkrétní společnost, jejíž oblast působení a charakteristiky jsou pro zpracování práce vhodné. Správnou aplikací zvolené metody analýzy rizik na konkrétní proces v podniku studentka prokázala, že se v dané problematice velmi dobře orientuje. Navrhovaný systém řízení rizik je pro vybranou společnost vhodný s ohledem na její velikost a přínosný po správné implementaci. Diplomovou práci hodnotím velice pozitivně, po formální stránce je zpracována na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91426