KAŠPAROVÁ, E. Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Vstupní data byla zpracována svědomitě, byly shromážděny obsáhlé databáze srovnatelných nemovitostí, pro každou dispozici bytu zvlášť. Práce je vypracována seriózně, výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, závěry práce jsou správné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Rozsah zadání byl dodržen a cíle práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracovaná podrobně, s potřebnými podklady a materiály.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Použity jsou adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na velmi dobré odborné úrovni, jsou uvedeny podstaty jednotlivých vybraných oceňovacích metod a vlivy, které se projeví při oceňování.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s obdobnými objekty.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce je na dobré úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracovaná v souladu se zadáním.
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány korektně.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce podává informaci o aktuální situaci realitního trhu s byty v Hradci Králové.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna tabulkami.
Odborná jazyková úroveň B Autorka používá odborné termíny ve správném kontextu.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91413