KINC, P. Metodika určování vlastností bytů pro tzv. "sociálního bydlení" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Student splnil cíle uvedené v zadání diplomové práce. Velice hodnotím snahu studenta seznámit čtenáře s dlouho řešenou avšak prozatím legislativně nevyřešenou problematikou sociálního bydlení. V teoretické části student uvedl všechny potřebné informace pro vypracování části analytické, pro neznalého čtenáře se však může jevit tato část trochu neuspořádaná. Analytická část pojednávající o způsobu stanovení velikosti a vybavení bytů sloužících pro tzv. sociální bydlení je velmi pěkně vytvořena. Práce by mohla jistě sloužit jako podklad pro další využití například při plánování výstavby sociálních bytů obcemi. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Cíl diplomové práce uvedený v zadání student splnil. Logická stavba práce a její struktura je na dobré úrovni. Téma diplomové práce je aktuální. Po stránce formální je práce taktéž na dobré úrovni , četné grafy a tabulky mají potřebnou vypovídací schopnost. Práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu a hodnotím ji jako velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 90706