BRÁBNÍK, P. Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Budík, Jan

Student v rámci diplomové práce vytvořil automatický obchodní systém pro obchodování na komoditním trhu. Pro analýzu cenových změn sledovaných komodit si zvolil technickou analýzu, konkrétně kombinaci klouzavých průměrů, které transformují samotnou cenu komodity. Pro optimalizaci vybraných parametrů strategie využil pokročilé softwarové nástroje, které zefektivnili celý proces návrhu strategie umožnili nalézt vhodné parametry generující zisk za sledované období. Na základě předložené práce doporučuji obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stoklásek, Libor

Cílem diplomové práce bylo navrhnout robustní obchodní strategii a na jejím základě navrhnout automatický obchodní systém pro obchodování na komoditním trhu a tím dosáhnout zhodnocení vloženého kapitálu. Jednoznačně oceňuji zaměření na komoditní trh. Aktuálně probíhající měnové války mají značný vliv na americký dolar a následně na komodity kótované a obchodované v této měně. Expanzivně intervenční politiky centrálních bank umožňují generovat zisky nejen na měnovém trhu forex, ale právě i na komoditních trzích. Velmi přehledně je zpracována teoretická část práce, přičemž kladně hodnotím kapitolu psychologická analýza, která je velmi často opomíjena. Jako důležitou součástí práce považuji také zpracování problematiky money managementu a rizik online obchodování a kladení důrazu na jejich nezbytnou aplikaci. Autor vytvořil obchodní strategii, která dosáhla kladného zisku, v čemž vidím jednoznačně největší přínos práce nejen v teoretickém, ale i praktickém pohledu. Student touto diplomovou prací prokázal teoretické a praktické schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91525