UHLÍŘ, V. Zpracování a využití informací na trzích alternativních měn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Budík, Jan

Student v diplomové práci analyzuje a vytváří strategii pro obchodování alternativních měn jako je např. Bitcoin. Pro vytvoření obchodní strategie pro predikci budoucího vývoje ceny sledovaných instrumentů využívá zpětnovazební neuronové sítě LSTM, které dokáží s relativně vysokou přesností předpovědět budoucí vývoj ceny. V rámci teorie student detailně popisuje typy použitelných neuronových sítí pro aplikaci na finančním trhu. Oceňuji vysokou programovací úroveň studenta, kdy vytvořil komplexní systém v jazyce Python vhodný pro nasazení v praxi. Práci hodnotím jako vysoce nadprůměrnou a doporučuji udělit titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tomeček, Aleš

Práce se věnuje oblasti alternativních měn a jejich monitorování. Cílem studenta bylo vytvořit modulární systém pro extrakci kurzovních lístků napříč burzami a jejich další zpracování. Úvod do problematiky burz obchodující s alternativními měnou je stručně výstižný a nezabíhá do zbytečných technických detailů. Teorie neuronových sítí pro predikci kurzu může být svou krátkostí obtížnější na pochopení pro neznalé problematiky. Vzhledem k zaměření práce je ale věnovaný rozsah ospravedlnitelný. Při analýze se student zaměřil i na historické aspekty jednotlivých burz a měn, které ale mají vliv na charakter jednotlivých dat. Výstupem práce je pak především samotná implementace, která je ovšem dobře zdokumentována. Oceňuji demonstrační skripty a webové rozhraní, které usnadňuje případným pokračovatelům rychle proniknout do problematiky. Student správně klade velký důraz na snadnou rozšiřitelnost systému, která je ve volatilním prostředí alternativních měn nadmíru potřebná. Výstup práce splňuje cíle vytyčené v úvodu diplomové a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91867