ZSEMLE, R. 2D triangulace zdrojů tepelného záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Student pracoval samostatně a v kontextu bakalářské práce realizoval kvalitní a netriviální technické dílo. Práci degraduje (hodnocení C) teoretická část kap. 4 a 5, která v některých částech vykazuje nedostatky. Těžiště práce je však třeba hledat v praktické části, kterou považuji za velmi dobře odvedenou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Práce se zabývá detekcí horkého objektu v prostoru a určení jeho souřadnic s využitím mikroprocesorové techniky. Student zvládl problematiku programování mikrokontrolérů a zejména pak implementaci sběrnice I2C. Experimentálně získané výsledky v kap. 5 dokazují použitelnost systému v praxi. Kvalitu práce pak snižuje velké množství chyb a překlepů např. strana 26 odstavec uprostřed. Dále by bylo vhodné v práci popsat teorii jednotlivých použitých komponent (mikrokontrolér, servomechanismuc, thermopile senzor).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 41679