LEIDORFOVÁ, L. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• Koncept řešeného území je založen na posílení dominantního postavení objektu přádelny obklopené plochami různého stupně využitelnosti veřejností. • Ústředním motivem dispozice navrženého objektu školy je centrální schodiště propojující halové prostory jednotlivých podlaží, ze kterých jsou přístupné pracovny , učebny i respiria. • Dispoziční řešení nových i rekonstruovaných domů dokresluje názor na způsob využití území a prokazuje dobrou znalost potřeb jednotlivých funkcí do nich vkládaných. • Navržené prostředky tepelně energetické sanace jsou danému stavu přiměřené • Úroveň grafické prezentace je adekvátní velmi dobré úrovni projektu Otázky a náměty k obhajobě: • Vysvětlete zamýšlené využití prostoru nábřeží pro studentské aktivity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala soustavně,zodpovědně se zájmem a plnou zodpovědností
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Velmi dobrá vyrovnaná práce. Čistý a jednoduchý urbanistický koncept. Ostrov s objektem fakulty volný s parkovou úpravou. Poloha nové lávky správná, dobrý kontakt prostoru před vstupem do budovy školy s parkem. Severojižní cesta přes ostrov propojující okolní zastavění přes řeku a náhon je správná. Novostavba v místě bývalé tkalcovny zbytečně opisuje její původní stopu. Její využití pro veřejnost je účelné. Parkování v suterenu rovněž. Pochybuji i v tomto případě o smyslu dvou vstupů. Vchod od komunikace nemá potřebný prostor, navíc různé výšky komplikují vnitřní uspořádání přízemí. Dispozice tohoto patra je komplikovaná a postrádá jasnější a jednodušší vymezení volných a uzavřených ploch. Vyšší patra jsou z tohoto hlediska přehlednější. Členění prostoru látkovými stěnami není dokumentováno. Celková úroveň návrhu je až na drobné výhrady uspokojivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 38584