HANZLÍKOVÁ, Š. Studie logistiky opatřování ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka předložila zajímavou práci, která spojuje požadavek plynulých materiálových toků pro výrobní proces na základě použitých informačních toků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Zpracované cíle pro oblast logistiky nákupu a zásobování ve vazbě na plánování výrobního procesu byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použité metody odpovídají řízení informačních toků ve vazbě mezi výrobním procesem a materiálovými toky v logisrtice
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené závěry v plné míře odpovídají podmínkám realizace v konkrétním výrobním procesu a jeho plánování
Praktická využitelnost výsledků A Návrh představuje základ pro využití výsledků v plánovacím procesu pro zabezpečení výrobního procesu z hlediska času i využití IS.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň, použitá terminologie plně vyhovují požadavků na odbornou práci inženýrského charakteru
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla diplomantkou zpracována na základě prostudování cca 30 informačních zdrojů
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Leixnerová, Marie

Diplomantka ve své práci využila svoje zkušenosti při zavádění nového způsobu objednávání dílců a řízení jejich zásob ve firmě. Oba způsoby v praktické části popsala, zhodnotila jejich výhody a nevýhody a přínosy vyhodnotila v přehledné tabulce v závěru práce. V teoterické části se zabývá nejen různými logistickými procesy,ale i zhodnocuje podnik z pohledu několika druhů ekonomických analýz.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94142